ویژگی های CSS

در زیر فهرست همه ویژگی های تعریف شده در CSS آمده است

align-content نحوه چینش خطوط داخل یک جعبه منعطف هنگامی که اجزا از تمامی فضای موجود استفاده نمی کنند را مشخص می کند
align-items جهت گیری اجزا داخل محدوده منعطف را مشخص می کند
align-self جهت گیری اجزا برای اجزای مشخص داخل محدوده منعطف را تعیین می کند
all بازیابی همه ویژگی ها(به غیر از ویژگی های unicode-bidi و direction)
animation ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های animation-*
animation-delay میزان تاخیر برای شروع یک پویانمایی را مشخص می کند
animation-direction تعیین می کند که یک پویانمایی در مسیر رفت، برگشت و یا در یک چرخه رفت و برگشتی نمایش داده شود
animation-duration زمان مورد نیاز از شروع تا تکمیل یک چرخه از فرایند پویانمایی را مشخص میکند
animation-fill-mode چینش یک عنصر هنگامی که پویانمایی فعال نیست را مشخص می کند (قبل از شروع, پس از پایان و یا هردو)
animation-iteration-count تعداد مرتبه ای که یک پویانمایی باید نمایش داده شود را مشخص می کند
animation-name یک نام برای فریم های کلیدی یک پویانمایی مشخص می کند
animation-play-state اجرا و یا توقف یک پویانمایی را تعیین می کند
animation-timing-function برای تعریف منحنی سرعت برای یک پویانمایی به کار می رود
backface-visibility تعیین می کند که نمای یک عنصر از پشت هنگامی که آن عنصر در حالت چرخش 180 درجه در حالت سه بعدی است نشان داده شود یا خیر
background ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های background-*
background-attachment پیمایش و یا ثابت بودن تصویر پس زمینه عنصر همراه با پیمایش محتوای آن را مشخص می کند
background-blend-mode نحوه ترکیب لایه های پس زمینه را مشخص می کند
background-clip نحوه گسترده شدن پس زمینه داخل یک عنصر را مشخص می کند
background-color رنگ پس زمینه عنصر را مشخص می کند
background-image برای تعریف یک یا چند تصویر برای یک عنصر به کار می رود
background-origin ناحیه شروع ترسیم تصویر پس زمینه را مشخص می کند
background-position مکان جایگیری تصویر پس زمینه را مشخص می کند
background-repeat امکان و نحوه تکرار تصویر در پس زمینه را مشخص می کند
background-size اندازه تصاویر پس زمینه را تعیین می کند
border ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های border-width, border-style و border-color
border-bottom ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های border-bottom-width, border-bottom-style
و border-bottom-color
border-bottom-color رنگ حاشیه پایین را مشخص می کند
border-bottom-left-radius میزان گرد شدن حاشیه گوشه پایین سمت چپ را مشخص می کند
border-bottom-right-radius میزان گرد شدن حاشیه گوشه پایین سمت راست را مشخص می کند
border-bottom-style نوع حاشیه پایین را مشخص می کند
border-bottom-width میزان ضخامت حاشیه پایین را تعیین می کند
border-collapse همپوشانی و یا مجزا بودن حاشیه های سلولها را در جدول مشخص می کند
border-color رنگ حاشیه های چهار جهت را تعیین می کند
border-image ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های border-image-* در یک بار تعریف
border-image-outset مقداری را که تصویر حاشیه ساز باید به آن مقدار خارج از عنصر شروع به ترسیم شود
border-image-repeat تعیین می کند که تصویر حاشیه ساز برای ایجاد حاشیه تکرار شده، کشیده شده و یا گرد شود
border-image-slice نحوه برش تصویر برای ایجاد حاشیه را تعیین می کند
border-image-source مسیر تصویری که برای تعریف حاشیه به کار می رود را تعیین می کند
border-image-width ضخامت حاشیه تصویری را مشخص می کند
border-left ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های border-left-* در یک بار تعریف
border-left-color رنگ حاشیه سمت چپ را مشخص می کند
border-left-style نوع حاشیه سمت چپ را مشخص می کند
border-left-width ضخامت حاشیه سمت چپ را مشخص می کند
border-radius ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های border-*-radius در یک بار تعریف
border-right ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های border-right-* در یک بار تعریف
border-right-color رنگ حاشیه سمت راست را مشخص می کند
border-right-style نوع حاشیه سمت راست را مشخص می کند
border-right-width ضخامت حاشیه سمت راست را مشخص می کند
border-spacing میزان فاصله میان حاشیه سلولهای مجاور را تعیین می کند
border-style نوع حاشیه های چهار جهت را تعیین می کند
border-top ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های border-top-width, border-top-style و
border-top-color در یک بار تعریف
border-top-color رنگ حاشیه بالا را تعیین می کند
border-top-left-radius میزان گرد شدگی حاشیه گوشه بالا سمت چپ را مشخص می کند
border-top-right-radius میزان گرد شدگی حاشیه گوشه بالا سمت راست را مشخص می کند
border-top-style نوع حاشیه بالا را مشخص می کند
border-top-width میزان ضخامت حاشیه بالا را مشخص می کند
border-width برای تعیین ضخامت حاشیه های چهار جهت به کار می رود
bottom میزان فاصله عنصر از لبه پایین عنصر والد آن برای عناصر جانمایی شده را مشخص می کند
box-decoration-break نحوه رفتار پس زمینه و حاشیه را در عناصر هنگام شکست و تغییر صفحه و برای عناصر بین خط، هنگام تغییر و شکست خط تعیین می کند
box-shadow برای ایجاد یک یا چند سایه برای یک عنصر به کار می رود
box-sizing نحوه محاسبه ابعاد یک عنصر را تعیین می کند که مقادیر حاشیه و لایی را شامل بشود یا خیر
break-after نحوه رفتار ویژگی های page-, column- یا region-break پس از یک جعبه ایجاد شده را مشخص می کند
break-before نحوه رفتار ویژگی های page-, column- یا region-break پیش از یک جعبه ایجاد شده را مشخص می کند
break-inside نحوه رفتار ویژگی های page-, column-, or region-break را داخل یک جعبه ایجاد شده مشخص می کند
caption-side مکان قرارگیری راهنمای جدول را مشخص می کند
caret-color رنگ اشاره گر ماوس را برای عناصر ورودی، ناحیه متن و یا هر عنصر قابل ویرایش مشخص می کند
@charset مجموعه کاراکتر به کار رفته در شیوه نامه را مشخص می کند
clear طرفی از عنصر را که امکان ایجاد خاصیت شناوری وجود ندارد مشخص می کند
clip یک عنصر جانمایی شده به صورت مشخص را برش می دهد
color برای تعیین رنگ متن به کار می رود
column-count تعداد ستونهایی که یک عنصر باید به آن تقسیم شود را مشخص می کند
column-fill نحوه پر شدن متعادل یا نا متعادل ستون را مشخص می کند
column-gap برای تعیین فاصله میان ستونها به کار می رود
column-rule ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های column-rule-* در یک بار تعریف
column-rule-color رنگ خط کش میان ستون ها را مشخص می کند
column-rule-style ترکیب خط کش میان ستون ها را مشخص می کند
column-rule-width پهنای خط کش میان ستون ها را مشخص می کند
column-span تعیین می کند که یک عنصر به اندازه چند ستون گسترده شود
column-width میزان پهنای ستون ها را مشخص می کند
columns ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های column-width و column-count
content همراه با شبه عناصر:before و :after برای افزودن محتوا به کار می رود
counter-increment مقدار یک یا چند شمارنده CSS را کاهش یا افزایش می دهد
counter-reset برای ایجاد یا بازیابی یک یا چند شمارنده CSS به کار می رود
cursor نوع اشاره گر ماوس هنگامی که اشاره گر روی یک عنصر قرار می گیرد را مشخص می کند
direction جهت چینش محتوا و متن را مشخص می کند
display نحوه نمایش یک عنصر HTML را مشخص می کند
empty-cells برای تعیین نمایش و یا عدم نمایش پس زمینه و حاشیه ها برای سلولهای خالی جدول به کار می رود
filter برای ایجاد جلوه های بصری مانند حالت محو برای یک عنصر قبل از نمایش آن عنصر به کار می رود
flex ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های flex-grow, flex-shrink و
flex-basis در یک بار تعریف
flex-basis میزان طول اولیه یک جزء از عناصر منعطف را مشخص می کند
flex-direction جهت گیری اجزای منعطف را مشخص می کند
flex-flow ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی هایflex-direction and the flex-wrap در یک بار تعریف
flex-grow نحوه گسترده شدن گزینه ها نسبت به جهت چینش آنها را مشخص می کند
flex-shrink نحوه جمع شدن عناصر نسبت به جهت چینش آن را مشخص می کند
flex-wrap تعیین می کند که جعبه های منعطف در محدوده خود پوشش داده شوند یا خیر
float برای تعیین خاصیت شناوری برای یک عنصر به کار می رود
font ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های font-style, font-variant, font-weight,
font-size/line-height
و font-family در یک بار تعریف
@font-face قاعده ای که امکان بارگیری و استفاده از فونتها را علاوه بر فونتهای متعارف به یک وبسایت می دهد
font-family برای تعیین خانواده فونتها به یک عنصر به کار می رود
font-feature-settings اجازه می دهد تا بر ویژگی های تایپوگرافی پیشرفته در فونت های OpenType کنترل شود
@font-feature-values به نویسنده این امکان را می دهد تا از نامهای متعارف در ویژگی font-variant-alternate استفاده کند
font-kerning نحوه فاصله گرفتن حروف از هم را مشخص می کند
font-language-override نحوه استفاده از علائم خاص زبان در یک متن را مشخص می کند
font-size اندازه فونت یک عنصر را مشخص می کند
font-size-adjust خوانایی یک متن را هنگامی که خطای عدم وجود فونت رخ می دهد حفظ می کند
font-stretch ترکیب نرمال، فشرده شده و یا گسترش یافته از یک مجموعه فونت را انتخاب می کند
font-style نحوه نمایش فونتها را در یک عنصر مشخص می کند
font-synthesis تعیین می کند که کدام قالب ناموجود (درشت یا ایتالیک) از یک فونت توسط مرورگر باز آوری شود
font-variant تعیین می کند که یک متن با فونت حرف کوچک نمایش داده شود یا خیر
font-variant-alternates نحوه استفاده مکرر از علائم مرتبط با نامهای پر استفاده مشخص شده با @font-feature-values را تعیین می کند
font-variant-caps نحوه استفاده مکرر از علائم برای حروف بزرگ را مشخص می کند
font-variant-east-asian نحوه استفاده مکرر از علائم به کار رفته در زبانهای آسیای شرقی (چین و ژاپن و .. ) رامشخص می کند
font-variant-ligatures تعیین می کند که کدام یک از فرمهای نواری یا متنی در محتوای متنی عناصر اعمال شود
font-variant-numeric نحوه استفاده مکرر از علائم، اعداد، نشانگر ها را مشخص می کند
font-variant-position نحوه استفاده مکرر از علائم با اندازه کوچک که به عنوان پانوشته یا بالانوشته مورد استفاده قرار می گیرند را نسبت به خط پایه فونت مشخص می کند
font-weight میزان وزن و درشتی فونت را مشخص می کند
grid ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های grid-template-rows,
grid-template-columns, grid-template-areas, grid-auto-rows,
grid-auto-columns
و grid-auto-flow در یک بار تعریف
grid-area جهت تعیین نام برای اجزای ساختار شبکه و یا ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های grid-row-start, grid-column-start, grid-row-end و grid-column-end در یک بار تعریف
grid-auto-columns اندازه پیشفرض ستون ها را مشخص می کند
grid-auto-flow نحوه جایگیری اجزای دارای خاصیت جایگیری خودکار را در ساختار شبکه ای مشخص می کند
grid-auto-rows اندازه پیشفرض سطرها را مشخص می کند
grid-column ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های grid-column-start و grid-column-end در یک بار تعریف
grid-column-end نقطه پایان اجزا در ستونهای ساختار شبکه ای را تعریف می کند
grid-column-gap میزان فاصله میان ستونها را تعریف می کند
grid-column-start نقطه شروع اجزا در ستونهای ساختار شبکه ای را تعریف می کند
grid-gap ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های grid-row-gap و grid-column-gap در یک بار تعریف
grid-row ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های grid-row-start و grid-row-end در یک بار تعریف
grid-row-end مکان پایان نمایش اجزا در سطرها را در ساختار شبکه ای مشخص می کند
grid-row-gap میزان فاصله میان سطرها را در ساختار شبکه ای تعیین می کند
grid-row-start مکان شروع نمایش اجزای ساختار شبکه ای را تعیین می کند
grid-template ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های grid-template-rows, grid-template-columns
و grid-areas در یک بار تعریف
grid-template-areas نحوه نمایش سطرها و ستون ها را با استفاده از اجزای نامگذاری شده مشخص می کند
grid-template-columns اندازه و تعداد ستونها را در یک ساختار شبکه ای تعریف می کند
grid-template-rows اندازه سطرها را در یک ساختار شبکه ای مشخص می کند
hanging-punctuation تعیین می کند که یک کاراکتر مشخص ممکن است خارج از محدوده مشخص شده برای قرار گیرد
height ارتفاع یک عنصر را تعیین می کند
hyphens نحوه مجزا شدن کلمات برای ایجاد ترکیب بهتر در بند را مشخص می کند
image-rendering به مرورگر اشاره می کند که چه جنبه هایی از یک تصویر زمانی که تصویر کوچک شده است، برای حفظ مهم تر است
@import برای تعریف یک شیوه نامه داخل یک شیوه نامه دیگر به کار می رود
isolation تعریف می کند که آیا یک عنصر باید یک محتوای انباشته جدید ایجاد کند یا خیر
justify-content نحوه تراز شدن میان اجزای داخل یک جعبه منعطف را زمانی که اقلام از همه فضای موجود استفاده نمی کنند مشخص می کند
@keyframes برای تعریف کدهای پویانمایی به کار می رود
left میزان فاصله عنصر تا لبه سمت چپ عنصر والد خود در یک عنصر جانمایی شده را مشخص می کند
letter-spacing برای افزایش و یا کاهش فاصله بین حروف در متن به کار می رود
line-break ایجاد و چگونگی ایجاد خط جدید را مشخص می کند
line-height میزان ارتفاع خطوط را مشخص می کند
list-style تعریف همه ویژگی های مرتبط با فهرست در یک بار تعریف
list-style-image یک تصویر را به عنوان نشانه فهرست بر می گزیند
list-style-position مکان قرار گیری نشانه فهرست را تعیین می کند
list-style-type نوع نشانه فهرست را مشخص می کند
margin برای تعیین لبه های چهار جهت عنصر در یک بار تعریف به کار می رود
margin-bottom میزان لبه پایین عنصر را مشخص می کند
margin-left میزان لبه چپ یک عنصر را مشخص می کند
margin-right میزان لبه راست یک عنصر را مشخص می کند
margin-top میزان لبه بالایی یک عنصر را مشخص می کند
max-height حداکثر ارتفاع یک عنصر را مشخص می کند
max-width حداکثر پهنای یک عنصر را مشخص می کند
@media برای تعیین قواعد مرتبط با نوع رسانه ، نوع دستگاه و یا اندازه صفحه آن به کار می رود
min-height حداقل ارتفاع عنصر را مشخص می کند
min-width حداقل پهنای عنصر را مشخص می کند
mix-blend-mode نحوه ترکیب محتوای یک عنصر با پس زمینه عنصر والد مستقیم آن را مشخص می کند
object-fit نحوه جا شدن یک عنصر جابجا شده داخل محدوده جدید را با استفاده از طول و عرض آن مشخص می کند
object-position جهت گیری عنصر جابجا شده داخل محدوده خود را مشخص می کند
opacity درجه شفافیت یک عنصر را مشخص می کند
order ترتیب اجزا را در یک ترکیب منعطف نسبت به چینش آن مشخص می کند
orphans تعداد خطوطی را که در هنگام تغییر صفحه در یک عنصر، باید باقی بماند مشخص می کند
outline ویژگی اختصاری برای تعریف ویژگی های outline-width, outline-styleو outline-color
outline-color برای تعیین رنگ پیرامونی به کار می رود
outline-offset برای تعیین نقطه شروع ترسیم پیرامونی خارج از لبه عنصر به کار می رود
outline-style نوع پیرامونی را تعیین می کند
outline-width پهنای پیرامونی را مشخص می کند
overflow نحوه رفتار یک عنصر در صورتی که محتوای آن سر ریز شود را مشخص می کند
overflow-wrap هنگامی که یک رشته از حد متعارف محدوده عنصر خود بزرگتر باشد تعیین می کند که آیا مرورگر برای جلوگیری از سرریز شدن محتوا، خطوط را از داخل کلمات بشکند یا خیر
overflow-x در صورتی که محتوا از محدوده عنصر سر ریز کند، مشخص می کند که آیا چپ یا راست لبه های محتوا را حذف نماید یا خیر
overflow-y در صورتی که محتوا از محدوده عنصر سر ریز کند، مشخص می کند که آیا بالا یا پایین لبه های محتوا را حذف نماید یا خیر
padding ویژگی اختصاری برای تعریف همه ویژگی های padding-*
padding-bottom برای تعیین لایی پایین به یک عنصر به کار می رود
padding-left برای تعیین لایی چپ به یک عنصر به کار می رود
padding-right برای تعیین لایی راست به یک عنصر به کار می رود
padding-top برای تعیین لایی بالا به یک عنصر به کار می رود
page-break-after نحوه ایجاد صفحه جدید بعد از یک عنصر را مشخص می کند
page-break-before نحوه ایجاد صفحه جدید قبل از یک عنصر را مشخص می کند
page-break-inside نحوه ایجاد صفحه جدید را در یک عنصر مشخص می کند
perspective یک نقطه مرجع برای عنصر جانمایی شده به صورت سه بعدی تعریف می کند
perspective-origin نقطه ی مرجع نگاه کاربر به یک عنصر جانمایی شده به صورت سه بعدی را مشخص می کند
pointer-events رویدادهای مرتبط با اشاره گر ماوس را برای یک عنصر فعال یا غیر فعال می کند
position روش و نوع جانمایی یک عنصر را مشخص می کند (static, relative, absolute یا fixed)
quotes نوع علامت نقل قول را برای نقل قول های داخلی مشخص می کند
resize امکان و نحوه تغییر اندازه عناصر توسط کاربر را مشخص می کند
right میزان فاصله عنصر از لبه سمت راست عنصر والد برای عناصر جانمایی شده را مشخص می کند
tab-size میزان پهنای کاراکتر تب را مشخص می کند
table-layout الگوریتم مورد استفاده برای تخمین سلول های جدول، ردیف ها و ستون ها را تعریف می کند
text-align جهت گیری افقی متن را مشخص می کند
text-align-last هنگامی که ویژگی text-align برابر با مقدار “justify” باشد، تعیین می کند که چگونه خط آخر یک متن یا بلوک متنی قبل از آنکه مجبور به شکسته شدن باشد، جهت دهی شود.
text-combine-upright ترکیبی از کاراکترهای چندگانه را در فضای یک کاراکتر مشخص می کند
text-decoration نوع چینش متن را تعیین می کند
text-decoration-color رنگ متن را در چینش متن مشخص می کند
text-decoration-line نوع خطوط را در چینش متن مشخص می کند
text-decoration-style نحوه چینش متن در خط را تعیین می کند
text-indent نقطه شروع متن در خط اول را مشخص می کند text-block
text-justify هنگامی که ویژگی text-align برابر با “justify” تنظیم می شود، نوع جای گیری متن را مشخص می کند
text-orientation شیب متن را در خط مشخص می کند
text-overflow نحوه رفتار یک عنصر هنگامی که متن داخل آن سرریز می شود را مشخص می کند
text-shadow برای متن ایجاد سایه می کند
text-transform میزان درشت نمایی یک متن را مشخص می کند
text-underline-position مکان خط زیر یک متن زیر خط دار را مشخص می کند. این ویژگی به همراه ویژگی text-decoration به کار می رود
top فاصله یک عنصر تا لبه بالایی عنصر والد خود را برای یک عنصر جانمایی شده مشخص می کند
transform برای اعمال تبدیلات دو یا سه بعدی روی عناصر به کار می رود
transform-origin امکان جانمایی اولیه را برای یک عنصر تغییر حالت داده فراهم می کند
transform-style نحوه نمایش عناصر تودرتو را در فضای سه بعدی مشخص می کند
transition ویژگی اختصاری برای همه ویژگی های transition-*
transition-delay زمان شروع فرآیند جلوه گذار را مشخص می کند
transition-duration مدت زمان تکمیل فرآیند جلوه گذار را به ثانیه یا میلی ثانیه مشخص می کند
transition-property نام ویژگی CSS که جلوه گذار باید روی آن اعمال شود را تعیین می کند
transition-timing-function برای تنظیم منحنی سرعت جلوه گذار به کار می رود
unicode-bidi همراه با ویژگی direction برای تنظیم یا بازگشت تنظیمات بازنویسی چند زبانه برای یک متن در یک سند به کار می رود
user-select تعیین می کند که متن یک عنصر قابل انتخاب کردن توسط کاربر باشد
vertical-align جهت گیری محتوا را به صورت عمودی مشخص می کند
visibility قابل رویت بودن یا عدم آن را برای یک عنصر مشخص می کند
white-space میزان فضای خالی را در یک عنصر مشخص می کند
widows حداقل تعداد خطی که در ابتدای یک صفحه باید باقی مانده در هنگامی که تغییر شکست صفحه و ایجاد صفحه جدید در یک عنصر اتفاق می افتد مشخص می کند.
width پهنای یک عنصر را تعیین می کند
word-break نحوه شکستن کلمات، هنگامی که به پایان یک خط می رسند را مشخص می کند
word-spacing فاصله خالی میان کلمات در یک متن را مشخص می کند
word-wrap امکان شکستن و نمایش ادامه یک کلمه بلند در خط بعد برای یک کلمه بلند و غیر قابل شکستن فراهم می کند
writing-mode مشخص می کند که آیا خطوط متن به صورت افقی قرار گیرند یا عمودی
z-index ترتیب عنصر را در پشته ای از عناصر روی هم قرار گرفته مشخص می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *