همه صفت های HTML

در جدول زیر همه صفت هایی که توسط عناصر HTML پشتیبانی می شوند آمده است

صفت عناصر پشتیبان توضیحات
accept <input> نوع فایلی را که توسط سرور پذیرفته می شود مشخص می کند (فقط برای type=”file”)
accept-charset <form> مجموعه کاراکتری را که برای ارسال فرم در نظر گرفته شده را مشخص می کند.
accesskey صفت های همگانی یک کلید میانبر برای تمرکز یا فعال شدن یک عنصر در صفحه برای مرورگر تعریف می کند.
action <form> آدرس فایل یا صفحه ای که اطلاعات فرم باید به آنجا ارسال شود مشخص می کند.
align در HTML5 پشتیبانی نمی شود. جهت گیری محتوای داخل عنصر نسبت به عنصر بالادستی را مشخص می کند. به جای آن از CSS استفاده کنید.
alt <area> ، <img> ، <input> یک متن جایگزین برای نمایش در صورتی که در نمایش عنصر اصلی مشکلی پیش آید تعریف می کند.
async <script> تعریف می کند که اسکریپت مشخص شده به صورت غیر همزمان با محتوای صفحه اجرا شود. (تنها برای اسکریپت های خارجی)
autocomplete <form> ، <input> خاصیت تکمیل خودکار را برای عناصر <form> یا <input> فعال می کند.
autofocus <button> ، <input> ، <select> ، <textarea> تعریف می کند که هنگام بارگیری صفحه مرورگر به صورت خودکار روی عنصر مشخص شده با این صفت متمرکز شود.
autoplay <audio> ، <video> تعریف می کند که صوت یا تصویر مشخص شده به محض آماده شده به صورت خودکار شروع به پخش کند.
bgcolor در HTML5 پشتیبانی نمی شود. رنگ پس زمینه یک عنصر را مشخص می کند. به جای آن از CSS استفاده کنید
border در HTML5 پشتیبانی نمی شود. ضخامت حاشیه عنصر را تعیین می کند. به جای آن از CSS استفاده کنید
charset <meta> ، <script> برای تعریف مجموعه کاراکتر استفاده شده در صفحه به کار می رود.
checked <input> گزینه از قبل انتخاب شده برای عنصر <input> در هنگام بارگیری صفحه تعیین می کند.
(برای type=”checkbox” یا type=”radio”)
cite <blockquote> ، <del> ، <ins> ، <q> یک آدرس فایل یا صفحه که در خصوص متن های نقل قول/حذف شده و یا اضافه شده توضیحاتی داده را مشخص می کند.
class صفت های همگانی یک یا چند نام کلاس را به یک عنصر تخصیص می دهد. (ارجاع به یک کلاس در شیوه نامه CSS)
color در HTML5 پشتیبانی نمی شود. رنگ متن عنصر را مشخص می کند. به جای آن از CSS استفاده کنید
cols <textarea> پهنای قابل مشاهده یک عنصر ناحیه متن را تعریف می کند.
colspan <td> ، <th> تعداد ستونی که پهنای یک سلول باید روی آن گسترده شود را تعریف می کند.
content <meta> یک مقدار با توجه به صفت های http-equiv یا name می پذیرد.
contenteditable صفت های همگانی تعیین می کند که محتوای یک عنصر قابل ویرایش باشد یاخیر
contextmenu صفت های همگانی یک منو راست کلیک را به یک عنصر تخصیص می دهد.
controls <audio> ، <video> تعیین می کند که کلیدهای کنترلی یک ویدئو یا صوت نمایش داده شود. (مانند دکمه های پخش، توقف و حجم صدا)
coords <area> برای تعریف محدوده یک ناحیه در تصویر ناحیه بندی شده به کار می رود.
data <object> آدرسی را که به وسیله عنصر object مورد استفاده قرار می گیرد تعریف می کند.
data-* صفت های همگانی برای ذخیره داده های سفارشی به کار می رود.
datetime <del> ، <ins> ، <time> زمان و تاریخ را تعریف می کند.
default <track> یک قطعه را به عنوان پیشفرض تعریف می کند در صورتی که کاربر برای قطعه دیگر اولویتی تعیین نکرده باشد.
defer <script> تعیین می کنده که اسکریپت هنگام تکمیل فرآیند طرح بندی محتوای صفحه اجرا شود.
(فقط برای اسکریپت های خارج از صفحه)
dir صفت های همگانی جهت گیری محتوای داخل یک عنصر را تعیین می کند.
dirname <input> ، <textarea> تعیین می کنده که جهت گیری متن داخل عنصر نیز به هنگام ارسال داده های فرم ارسال شود.
disabled <button> ، <fieldset> ، <input> ، <optgroup> ، <option> ، <select> ،
<textarea>
برای غیر فعال کردن یک یا مجموعه از عناصر داخل فرم به کار می رود.
download <a> ، <area> تعیین می کند هنگامی که کاربر روی پیوند کلیک نمود، فایل پیوند شده دانلود شود.
draggable صفت های همگانی تعریف می کند که یک عنصر قابل کشیدن باشد یا خیر.
dropzone صفت های همگانی تعیین می کند هنگامی که یک عنصر کشیده شده رها شد، جابجا شود، کپی شده و یا در مکان جدید به آن پیوند ایجاد شود.
enctype <form> نحوه رمزگذاری داده های فرم هنگام ارسال به سرور را مشخص می کند. (تنها برای method=”post”)
for <label> ، <output> برای ایجاد ارتباط یک برچسب با یک یا چند عنصر فرم به کار می رود.
form <button> ، <fieldset> ، <input> ، <label> ، <meter> ، <object> ،
<output> ، <select> ، <textarea>
نام فرم یا فرمهایی که یک عنصر به آنها تعلق دارد را مشخص می کند.
formaction <button> ، <input> آدرس فایل یا صفحه ای که داده های فرم باید به آنجا ارسال شود را مشخص می کند. تنها باری
type=”submit”
headers <td> ، <th> برای ایجاد ارتباط میان یک سلول با یک یا چند سلول عنوان به کار می رود.
height <canvas> ، <embed> ، <iframe> ، <img> ، <input> ، <object> ، <video> ارتفاع یک عنصر را تعریف می کند.
hidden صفت های همگانی برای مخفی کردن یک عنصر به کار می رود.
high <meter> حد بالا را برای یک درجه بندی تعیین می کند.
href <a> ، <area> ، <base> ، <link> آدرس صفحه یا فایلی را که یک پیوند با کلیک بر روی آن صفحه به آنجا هدایت خواهد شد تعریف می کند.
hreflang <a> ، <area> ، <link> زبان متن یک فایل یا صفحه و سند را تعریف می کند.
http-equiv <meta> یک سربرگ HTTP برای داده ها یا مقادیر صفت content تعریف می کند.
id صفت های همگانی برای تعریف یک شناسه یکتا برای یک عنصر به کار می رود.
ismap <img> تعریف می کند که یک تصویر، تصویر ناحیه بندی شده سمت سرور است.
kind <track> نوع قطعه متن را مشخص می کند.
label <track> ، <option> ، <optgroup> عنوان قطعه متنی را تعریف می کند.
lang صفت های همگانی زبان محتوای یک عنصر را تعریف می کند.
list <input> برای ارجاع گزینه های از پیش تعریف شده یک عنصر <input> به یک عنصر <datalist> به کار می رود.
loop <audio> ، <video> تعیین می کند که یک ویدئو یا صوت به محض اتمام پخش بازپخش شود.
low <meter> محدوده ای که به عنوان حد پایین برای یک درجه بندی مشخص می شود را تعریف می کند.
max <input> ، <meter> ، <progress> مقدار حداکثر مجاز را تعریف می کند.
maxlength <input> ، <textarea> تعداد حرف مجاز برای ورود در یک عنصر ورودی را تعریف می کند.
media <a> ، <area> ، <link> ، <source> ، <style> تعیین می کند که سند پیوند شده برای کدام دستگاه یا رسانه بهینه شده است.
method <form> متد HTTP را که برای ارسال داده های فرم باید به کار رود تعریف می کند.
min <input> ، <meter> مقدار حداقل مجاز را تعریف می نماید.
multiple <input> ، <select> تعیین می کند که کاربر قادر به انتخاب بیش از یک گزینه باشد.
muted <video> ، <audio> برای بستن صدای یک ویدئو یا صوت در هنگام پخش به کار می رود.
name <button> ، <fieldset> ، <form> ، <iframe> ، <input> ، <map> ، <meta> ،
<object> ، <output> ، <param> ، <select> ، <textarea>
برای تعریف نام یک عنصر به کار می رود.
novalidate <form> تعیین می کند که داده های فرم هنگام ارسال به سرور اعتبارسنجی نشوند.
onabort <audio> ، <embed> ، <img> ، <object> ، <video> اسکریپتی که در صورت نادیده گرفتن کاربر در خصوص بروز یک اخطار باید اجرا شود تعریف می کند.
onafterprint <body> اسکریپتی را که پس از فرآیند پرینت باید اجرا شود تعریف می کند.
onbeforeprint <body> اسکریپتی را که پیش از فرآیند پرینت باید اجرا شود تعریف می کند.
onbeforeunload <body> اسکریپتی را که پیش از بستن یا هدایت شدن به صفحه دیگر باید اجرا شود تعریف می کند.
onblur همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی را که هنگام خروج تمرکز مرورگر روی یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند.
oncanplay <audio> ، <embed> ، <object> ، <video> اسکریپتی را که به محض آماده شدن یک فایل رسانه ای برای پخش باید اجرا شود تعریف می کند. (هنگامی که به اندازه قابل پخش شدن بافر شود)
oncanplaythrough <audio> ، <video> اسکریپتی که به محض قابل پخش شدن کامل یک رسانه بدون توقف یا بافر شدن باید اجرا شود تعریف می کند
onchange همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی که در صورت تغییر مقدار یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند
onclick همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی که هنگام کلیک شدن روی یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند
oncontextmenu همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی که هنگام فعال شدن یک منو راست کلیک باید اجرا شود تعریف می کند
oncopy همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی که هنگام کپی شدن تمام یا بخشی از محتوای یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند
oncuechange <track> اسکرپتی که هنگام تغییر روند پخش در عنصر <track> باید اجرا شود تعریف می کند
oncut همه عناصر قابل مشاهده. اسکرپیتی که هنگام برش بخش یا تمام محتوای یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند
ondblclick همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی که هنگام دوبارکلیک روی یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند
ondrag همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی که هنگام کشیده شدن یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند
ondragend همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی را در پایان عملیات کشیدن یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند
ondragenter همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی که هنگام ورود یک عنصر کشیده شده به محدوده یک عنصر قابل رهاسازی در آن باید اجرا شود تعریف می کند
ondragleave همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی که در هنگامی که عنصر کشیده شده محدوده عنصر قابل رهاسازی در آن را ترک می کند باید اجرا شود تعریف می کند
ondragover همه عناصر قابل مشاهده. اسکرپیتی که یک عنصر کشیده شده هنگام کشیده شدن در محدوده عنصر قابل رهاسازی در آن باید اجرا شود تعریف می کند
ondragstart همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی که در ابتدای فرآیند کشیده شدن یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند
ondrop همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی که در زمان رهاسازی یک عنصر کشیده شده باید اجرا شود تعریف می کند
ondurationchange <audio> ، <video> اسکریپتی که در هنگام تغییر طول یک رسانه باید اجرا شود تعریف می کند
onemptied <audio> ، <video> اسکریپتی که هنگام بروز یک اتفاق ناخواسته در درجریان آن دسترسی به فایل قطع شود باید اجرا شود تعریف می کند (مانند قطع ناخواسته ارتباط)
onended <audio> ، <video> اسکریپتی که در هنگام رسیدن پخش یک رسانه به انتها باید اجرا شود تعریف می کند(یک رویداد مفید برای نمایش پیام هایی نظیر “از توجه شما سپاسگذاریم”)
onerror <audio> ، <body> ، <embed> ، <img> ، <object> ، <script> ، <style> ، <video> اسکریپتی که هنگام بروز یک خطا باید اجرا شود تعریف می کند
onfocus همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی که هنگام تمرکز روی یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند
onhashchange <body> اسکریپتی که هنگام تغییر در قسمت واسط آدرس باید اجرا شود تعریف می کند
oninput همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی که در زمان ورود کاربر برای وارد کردن اطلاعات در یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند
oninvalid همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی که در هنگام معتبر نبودن داده های ورودی در یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند
onkeydown همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی را که در هنگام فشردن یک کلید توسط کاربر باید اجرا شود تعریف می کند
onkeypress همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی را که در هنگام فشردن یک کلید توسط کاربر باید اجرا شود تعریف می کند
onkeyup همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی را که هنگام رها کردن کلید توسط کاربر باید اجرا شود تعریف می کند
onload <body> ، <iframe> ، <img> ، <input> ، <link> ، <script> ، <style> اسکریپتی را که هنگام تکمیل بارگیری یک عنصر در مرورگر باید اجرا شود تعریف می کند
onloadeddata <audio> ، <video> اسکریپتی که هنگام بارگیری داده های رسانه باید اجرا شود تعریف می کند
onloadedmetadata <audio> ، <video> اسکریپتی که هنگام تکمیل فرآیند بارگیری اطلاعات توصیفی صفحه باید اجرا شود تعریف می کند (مانند ابعاد و طول)
onloadstart <audio> ، <video> اسکریپتی که هنگام شروع فرآیند بارگیری صفحه قبل از هرچیزی باید اجرا شود تعریف می کند
onmousedown همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی را که هنگام فشردن کلید ماوس توسط کاربر باید اجرا شود تعریف می کند
onmousemove همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی را که هنگام حرکت اشاره گر ماوس روی یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند
onmouseout همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی را که هنگام خروج اشاره گر ماس از محدوده یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند
onmouseover همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی را که هنگام حرکت اشاره گر ماوس روی یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند
onmouseup همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی را که هنگام رها سازی کلید ماوس توسط کاربر باید اجرا شود تعریف می کند
onmousewheel همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی که هنگام چرخاندن کلید اسکرول ماوس روی یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند.
onoffline <body> اسکریپتی را که در هنگام شروع به کار مرورگر در حالت آفلاین باید اجرا شود تعریف می کند.
ononline <body> اسکریپتی را که در هنگام شروع به کار مرورگر در حالت آنلاین باید اجرا شود تعریف می کند.
onpagehide <body> اسکریپتی که هنگام بستن، خارج شدن و یا مراجعه به صفحه یا تب دیگر در مرورگر توسط کاربر باید اجرا شود تعریف می کند.
onpageshow <body> اسکریپتی را که هنگام مراجعه مجدد کاربر به صفحه باید اجرا شود تعریف می کند.
onpaste همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی را که هنگام الصاق متن یا تصویر در یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند.
onpause <audio> ، <video> اسکریپتی را که در هنگام توقف یک رسانه چه از سمت کاربر و چه به صورت برنامه ریزی شده باید اجرا شود تعریف می کند.
onplay <audio> ، <video> اسکریپتی را که هنگام شروع به پخش یک رسانه باید اجرا شود تعریف می کند.
onplaying <audio> ، <video> اسکریپتی را که هنگام شروع به پخش یک رسانه باید اجرا شود تعریف می کند.
onpopstate <body> اسکریپتی را که در هنگام تغییر تاریخچه ویندوز باید اجرا شود تعریف می کند.
onprogress <audio> ، <video> اسکریپتی را که در هنگام دریافت داده های رسانه توسط مرورگر باید اجرا شود تعریف می کند
onratechange <audio> ، <video> اسکریپتی را که هنگام تغییر سرعت پخش باید اجرا شود تعریف می کند (مانند زمان تغییر به حالت پخش آهسته یا پخش سریع توسط کاربر).
onreset <form> اسکریپتی را که هنگام فشردن کلید بازنشانی (ریست) فرم توسط کاربر باید اجرا شود تعریف می کند
onresize <body> اسکریپتی را که هنگام تغییر اندازه صفحه مرورگ باید اجرا شود تعریف می کند
onscroll همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی را که هنگام حرکت کردن زبانه پیمایش (اسکرول بار) باید اجرا شود تعریف می کند
onsearch <input> اسکریپتی را که هنگام ورود اطلاعات داخل ورودی جستجو توسط کاربر، باید اجرا شود تعریف می کند (برای
<input=”search”>)
onseeked <audio> ، <video> اسکریپتی را که هنگام تنظیم صفت seeking به حالت false به معنی پایان فرآیند جستجو باید اجرا شود تعریف می کند
onseeking <audio> ، <video> اسکریپتی را که هنگام تنظیم صفت seeking به حالت false به معنی فعال شدن فرآیند جستجو باید اجرا شود تعریف می کند.
onselect همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی را که هنگام انتخاب یک عنصر در صفحه باید اجرا شود تعریف می کند.
onshow <menu> اسکریپتی که در هنگام نمایش عنصر<menu> به عنوان یک منو راست کلیک باید اجرا شود تعریف می کند.
onstalled <audio> ، <video> اسکریپتی را که هنگامی که مرورگر قادر به دسترسی به داده های رسانه به هر دلیلی نیست باید اجرا شود تعریف می کند.
onstorage <body> اسکریپتی را که در هنگام به روز رسانی فضای ذخیره سازی وب باید اجرا شود تعریف می کند.
onsubmit <form> اسکریپتی را که هنگام ارسال داده های فرم باید اجرا شود تعریف می کند.
onsuspend <audio> ، <video> اسکریپتی را که هنگامی که دسترسی به داده های رسانه قبل از بارگیری کامل آن به هر دلیلی قطع شود باید اجرا شود تعریف می کند.
ontimeupdate <audio> ، <video> اسکریپتی را که هنگامی که مکان پخش رسانه تغییر کند باید اجرا شود تعریف می کند (مانند زمانی که کاربر زبانه پخش را به مکان دیگری برای نمایش تغییر می دهد)
ontoggle <details> اسکریپتی را که هنگام باز یا بسته شدن عنصر <details> توسط کاربر، باید اجرا شود تعریف می کند.
onunload <body> اسکریپتی را که هنگامی که صفحه بسته شده یا به صفحه دیگری هدایت می شود باید اجرا شود تعریف می کند.
onvolumechange <audio> ، <video> اسکریپتی را که در هنگام تغییر حجم صدای رسانه باید اجرا شود تعریف می کند.
onwaiting <audio> ، <video> اسکریپتی را که هنگامی که در هنگام توقف ناخواسته رسانه باید اجرا شود تعریف می کند (مانند توقف پخش در زمان بافر شدن داده های رسانه)
onwheel همه عناصر قابل مشاهده. اسکریپتی را که هنگام چرخش کلید اسکرول ماوس (غلطک ماوس) روی یک عنصر باید اجرا شود تعریف می کند.
open <details> تعیین می کند که جزئیات باید برای کاربر نمایش داده شود (باز شود).
optimum <meter> مقدار بهینه را برای درجه بندی تعریف می کند.
pattern <input> یک قاعده برای داده های وارد شده توسط کاربر در عنصر <input> که باید رعایت شود تعریف می کند.
placeholder <input> ، <textarea> یک راهنمایی کوتاه در خصوص مقادیر مورد انتظار برای وارد کردن داده توسط کاربر داخل عنصر تعریف می کند.
poster <video> یک تصویر را برای نمایش در نمایشگر ویدئو در هنگام بارگیری داده ها و یا تا قبل از پخش ویدئو تعریف می کند.
preload <audio> ، <video> نحوه بارگیری رسانه قبل از بارگیری صفحه را تعریف می کند.
readonly <input> ، <textarea> تعیین می کند که محتوای عنصر فقط خواندنی باشد.
rel <a> ، <area> ، <link> ارتباط میان سند جاری و سند پیوند شده را مشخص می کند.
required <input> ، <select> ، <textarea> تعیین می کند که تکمیل عنصر مشخص شده قبل از ارسال داده های فرم الزامی باشد.
reversed <ol> ترتیب شماره های یک فهرست را به صورت نزولی ایجاد می کند. ( 9, 8 ،7، …)
rows <textarea> تعداد خط قابل مشاهده یک عنصر ناحیه متن را مشخص می کند.
rowspan <td> ، <th> تعداد سطری را که یک سلول باید به اندازه آن ارتفاع پیدا کند مشخص می کند.
sandbox <iframe> محدودیت های بیشتری را برای محتوای یک عنصر <iframe> تعریف می کند.
scope <th> تعریف می کند که سلول عنوان یک جدول، یک سلول عنوان برای سطر، ستون یا مجموعه ای از آنها باشد.
selected <option> یک گزینه از پیش انتخاب شده را هنگام بارگیری صفحه تعیین می کنند.
shape <area> نوع و قالب محدوده در یک تصویر ناحیه بندی شده را مشخص می کند.
size <input> ، <select> پهنای عنصر به کاراکتر (برای <input>) و یا تعداد گزینه های قابل مشاهده (برای <select>) تعریف می کند.
sizes <img> ، <link> ،
<source>
میزان حجم فایل پیوند شده را مشخص می کند.
span <col> ، <colgroup> تعداد ستونی را که باید گسترده شود تعریف می کند.
spellcheck صفت های همگانی تعیین می کند که محتوای یک عنصر از نظر املایی بررسی بشود یا خیر.
src <audio> ، <embed> ، <iframe> ، <img> ، <input> ، <script> ، <source> ، <track> ،
<video>
آدرس فایل رسانه را تعریف می کند.
srcdoc <iframe> محتوای HTML یک عنصر <iframe> را تعریف می کند.
srclang <track> زبان محتوای یک قطعه متن را مشخص می کند. (هنگامی که kind=”subtitles” باشد الزامی است.)
srcset <img> ، <source> آدرس تصویری را که در حالت های متفاوت از آن استفاده می شود تعریف می کند.
start <ol> عدد ابتدای یک فهرست شماره دار را مشخص می کند.
step <input> فاصله مجاز میان عدد وارد شده داخل عنصر را تعریف می کند.
style صفت های همگانی یک شیوه نامه CSS داخل صفحه تعریف می کند.
tabindex صفت های همگانی اولویت انتخاب یک عنصر در صفحه را مشخص می کند.
target <a> ، <area> ، <base> ، <form> مکانی را که نتیجه ارسال داده های فرم در آنجا نمایش داده می شود تعریف می کند.
title صفت های همگانی اطلاعات تکمیلی در خصوص عنصر تعریف می کند.
translate صفت های همگانی تعیین می کند که محتوای عنصر قابل ترجمه باشد یا خیر.
type <button> ، <embed> ، <input> ، <link> ، <menu> ، <object> ، <script> ،
<source> ، <style>
نوع عنصر را تعریف می کند.
usemap <img> ، <object> تعریف می کند که یک تصویر، تصویر ناحیه بندی شده سمت کاربر باشد.
value <button> ، <input> ، <li> ، <option> ،
<meter> ، <progress> ، <param>
مقدار یک عنصر را تعیین می کند.
width <canvas> ، <embed> ، <iframe> ، <img> ، <input> ، <object> ، <video> پهنای عنصر را تعیین می کند.
wrap <textarea> تعیین می کند که متن داخل ناحیه متن هنگام ارسال به صورت پوشیده نمایش داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *