کلیدهای میانبر در ویندوز و مک

کلیدهای میانبر معمولا جزء جدایی ناپذیر سیستم ها عامل امروزی است. با استفاده از کلیدهای میانبر در وقت صرفه جویی زیادی می شود.

در جدول زیر مهمترین کلیدهای میانبر در سیستم های عامل ویندوز و مک آمده است.

توضیحات Windows Mac OS
ویرایش منو Alt + E Ctrl + F2 + F
منو File Alt + F Ctrl + F2 + E
منو View Alt + V Ctrl + F2 + V
انتخاب همه متن Ctrl + A Cmd + A
کپی متن Ctrl + C Cmd + C
جستجو در متن Ctrl + F Cmd + F
جستجو و جایگزین کردن در متن Ctrl + H Cmd + F
ایجاد پوشه جدید Ctrl + N Cmd + N
باز کردن فایل Ctrl + O Cmd + O
باز کردن پنجره محاوره ای پرینت Ctrl + P Cmd + P
ذخیره فایل Ctrl + S Cmd + S
الصاق متن/فایل Ctrl + V Cmd + V
برش متن/فایل Ctrl + X Cmd + X
بازگشت به تغییرات Ctrl + Y Shift + Cmd + Z
حذف تغییرات Ctrl + Z Cmd + Z

کلیدهای میانبر هنگام ویرایش متن

توضیحات Windows Mac OS
جابجایی مکان نما
جابجایی به راست و یا هنگامی که در انتهای خط قرار دارد به ابتدای خط بعد منتقل می شود.

در زبانهای راست به چپ حرکت به راست و در ابتدای خط انتقال به انتهای خط قبل

پیکان به سمت راست پیکان به سمت راست
حرکت به چپ و هنگامی که در ابتدای خط قرار دارد جابجایی به انتهای خط قبل

در زبانهای راست به چپ حرکت به چپ و یا هنگامی که در انتهای خط قرار دارد به ابتدای خط بعد

پیکان به سمت چپ پیکان به سمت چپ
یک خط به بالا Up Arrow Up Arrow
یک خط به پایین Down Arrow Down Arrow
انتقال به ابتدای خط جاری Home Cmd + پیکان به سمت چپ
انتقال به انتهای خط جاری End Cmd + پیکان به سمت راست
انتقال به ابتدای سند جاری Ctrl + Home Cmd + Up Arrow
انتقال به انتهای سند جاری Ctrl + End Cmd + Down Arrow
انتقال به بالا به اندازه محتوای موجود در صفحه نمایشگر Page Up Fn + Up Arrow
انتقال به پایین به اندازه محتوای موجود در صفحه نمایشگر Page Down Fn + Down Arrow
انتقال به ابتدای کلمه قبل Ctrl + پیکان به سمت چپ Option + پیکان به سمت چپ
انتقال به ابتدای کلمه بعد Ctrl + پیکان به سمت راست Option + پیکان به سمت راست
انتقال به ابتدا خط قبل Ctrl + Up Arrow Cmd + پیکان به سمت چپ
انتقال به انتهای خط بعد Ctrl + Down Arrow Cmd + پیکان به سمت راست
انتخاب متن
انتخاب حرف قبل از مکان نما Shift + پیکان به سمت چپ Shift + پیکان به سمت چپ
انتخاب حرف بعد از مکان نما Shift + پیکان به سمت راست Shift + پیکان به سمت راست
انتخاب یک خط به سمت بالا Shift + Up Arrow Shift + Up Arrow
انتخاب یک خط به سمت پایین Shift + Down Arrow Shift + Down Arrow
انتخاب یک کلمه قبل

در زبانهای راست به چپ انتخاب یک کلمه بعد

Shift + Ctrl + Left Shift + Opt + Left
انتخاب یک کلمه بعد

در زبانهای راست به چپ انتخاب یک کلمه قبل

Shift + Ctrl + Right Shift + Opt + Right
انتخاب یک پاراگراف به سمت چپ Shift + Ctrl + Up Shift + Opt + Up
انتخاب یک پاراگراف به سمت راست Shift + Ctrl + Down Shift + Opt + Down
انتخاب متن میان مکان نما و ابتدای خط Shift + Home Cmd + Shift + پیکان به سمت چپ
انتخاب متن میان مکان نما و انتهای خط Shift + End Cmd + Shift + پیکان به سمت راست
انتخاب متن میان مکان نما و ابتدای سند Shift + Ctrl + Home Cmd + Shift + Up Arrow یا Cmd + Shift + Fn + پیکان به سمت چپ
انتخاب متن میان مکان نما و انتهای سند Shift + Ctrl + End Cmd + Shift + Down Arrow یا Cmd + Shift + Fn + پیکان به سمت راست
انتخاب متن از مکان نما تا اندازه یک صفحه نمایشگر قبل از آن Shift + Page Up Shift + Fn + Up Arrow
انتخاب متن از مکان نما تا اندازه یک صفحه نمایشگر بعد از آن Shift + Page Down Shift + Fn + Down Arrow
انتخاب همه متن Ctrl + A Cmd + A
جستجو درمتن Ctrl + F Cmd + F
قالب متن
درشت شدن متن انتخاب شده Ctrl + B Cmd + B
ایتالیک شدن متن انتخاب شده Ctrl + I Cmd + I
زیر خط دار شدن متن انتخاب شده Ctrl + U Cmd + U
تغییر حالت متن انتخاب شده به بالا نوشته Ctrl + Shift + = Cmd + Shift + =
تغییر حالت متن انتخاب شده به زیر نوشته Ctrl + = Cmd + =
ویرایش متن
حذف یک حرف قبل Backspace Backspace
حذف یک حرف بعد/td>

Delete Fn + Backspace
حذف یک کلمه بعد Ctrl + Del Cmd + Backspace
حذف یک کلمه قبل Ctrl + Backspace Cmd + Fn + Backspace
به اندازه یک تب به جلو انتقال دادن Tab Tab
به اندازه یک تب به عقب برگرداندن Shift + Tab Shift + Tab
کپی متن Ctrl + C Cmd + C
جستجو و جایگزین کردن در متن Ctrl + H Cmd + F
الصاق متن Ctrl + V Cmd + V
برش متن Ctrl + X Cmd + X
بازیابی تغییرات Ctrl + Y Shift + Cmd + Z
حذف تغییرات Ctrl + Z Cmd + Z

مرورگرهای وب

توضیحات Windows Mac OS
پیمایش
پیمایش صفحه به اندازه یک صفحه نمایشگر به بالا Space یا Page Down Space یا Fn + Down Arrow
پیمایش صفحه به اندازه یک صفحه نمایشگر به پایین Shift + Space یا Page Up Shift + Space یا Fn + Up Arrow
انتقال به انتهای صفحه End Cmd + Down Arrow
انتقال به ابتدای صفحه Home Cmd + Up Arrow
انتقال به صفحه مشاهده شده قبلی Alt + پیکان به سمت چپ یا Backspace Cmd + پیکان به سمت چپ
انتقال به صفحه مشاهده شده بعدی Alt + پیکان به سمت راست یا Shift + Backspace Cmd + پیکان به سمت راست
بارگیری دوباره صفحه F5 Cmd + R
بارگیری دوباره سایت (بارگیری همه اجزا) Ctrl + F5 Cmd + Shift + R
توقف بارگیری Esc Esc
نمایش در حالت تمام صفحه F11 Cmd + Shift + F
بزرگنمایی صفحه Ctrl + + Cmd + +
کوچک کردن صفحه Ctrl + – Cmd + –
نمایش در حالت نرمال Ctrl + 0 Cmd + 0
بازکردن صفحه پیشفرض Alt + Home Option + Home یا Option + Fn + پیکان به سمت چپ
جستجو در متن Ctrl + F Cmd + F
مدیریت تب یا صفحه
باز کردن تب جدید Ctrl + T Cmd + T
بستن تب جاری Ctrl + W Cmd + W
بستن همه تب ها Ctrl + Shift + W Cmd + Q
بستن همه تب ها به جز تب جاری Ctrl + Alt + F4 Cmd + Opt + W
رفتن به تب بعد Ctrl + Tab Control + Tab یا Cmd + Shift + پیکان به سمت راست
انتقال به تب قبل Ctrl + Shift + Tab Shift + Control + Tab یا Cmd + Shift + پیکان به سمت چپ
انتقال به تب شماره ترتیب مورد نظر Ctrl + 1-8 Cmd + 1-8
انتقال به آخرین تب Ctrl + 9 Cmd + 9
بازکردن مجدد آخرین تب بسته شده Ctrl + Shift + T Cmd + Shift + T
باز کردن پنجره جدید Ctrl + N Cmd + N
بستن پنجره جاری Alt + F4 Cmd + W
انتقال به پنجره بعدی Alt + Tab Cmd + Tab
انتقال به پنجره قبلی Alt + Shift + Tab Cmd + Shift + Tab
باز کردن مجدد آخرین پنجره بسته شده Ctrl + Shift + N
باز کردن پیوند در پنجره جدید در پشت پنجره موجود Ctrl + Click Cmd + Click
باز کردن پیوند در پنجره جدید در جلو پنجره موجود Ctrl + Shift + Click Cmd + Shift + Click
بازکردن پنجره محاوره ای پرینت از صفحه جاری Ctrl + P Cmd + P
ذخیره صفحه جاری Ctrl + S Cmd + S
نوار آدرس
چرخیدن میان نوار آدرس، نوار جستجو و عناصر در صفحه Tab Tab
انتقال به نوار آدرس Ctrl + L یا Alt + D Cmd + L
تمرکز و انتخاب نوار جستجو Ctrl + E Cmd + E / Cmd + K
انتخاب آدرس بار در تب چدید Alt + Enter Opt + Enter
نمایش آدرس هایی مشاهده شده قبلی F4
اضافه کردن “www.” به ابتدا و “.com” به انتهای آدرس نوشته شده در آدرس بار(به عنوان مثال, عبارت “datadars” را تایپ کرده و کلیدهای Ctrl + Enter فشار دهید تا آدرس “www.datadars.com” باز شود) Ctrl + Enter Cmd + Enter یا Control + Enter
بوکمارک
باز شدن فهرست بوکمارک Ctrl + B Cmd + B
افزودن بوکمارک صفحه جاری به مرورگر Ctrl + D Cmd + Opt + B یا Cmd + Shift + B
بازکردن تاریخچه مرور صفحات مشاهده شده Ctrl + H Cmd + Shift + H یا Cmd + Y
بازکردن تاریخچه دانلودها Ctrl + J Cmd + J یا Cmd + Shift + J

تهیه عکس از صفحه نمایش

توضیحات Windows Mac OS
ذخیره عکس از صفحه نمایش به عنوان یک فایل Cmd + Shift + 3
ذخیره تصویر از صفحه نمایش در کلیپ بورد PrtScr (Print Screen) یا Ctrl + PrtScr Cmd + Ctrl + Shift + 3
ذخیره تصویر از پنجره جاری به عنوان فایل Cmd + Shift + 4, then Space
ذخیره تصویر از پنجره جاری در کلیپ بورد Alt + PrtScr Cmd + Ctrl + Shift + 4, then Space
ذخیره تصویر از منطقه مورد نظر در کلیپ بورد Cmd + Ctrl + Shift + 4
ذخیره تصویر از منطقه مورد نظر به عنوان فایل Cmd + Shift + 4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *