رمزنگاری URL در HTML

رمزنگاری آدرس وب در HTML کاراکترهای آدرس را به قالبی تغییر می دهد تا آنها از طریق اینترنت قابل ارسال باشند.

مرورگرها صفحات وب را از طریق آدرس آنها (URL) از سرورهای وب درخواست می کنند.

این آدرس چیزی شبیه https://www.datadars.com می باشد.

رمزنگاری درصدی URL

URL تنها از طریق مجموعه کاراکتر ASCII از بستر اینترنت قابل ارسال است. از آنجا که URL معمولا حاوی کاراکترهایی خارج از مجموعه کاراکتر ASCII می باشد این کاراکترها باید به قالب ASCII تبدیل شوند.

رمزنگاری URL کاراکترهایی را که در مجموعه کاراکتر ASCII قرار ندارند را با علامت “%” به همراه کد دو رقمی هگزادسیمال آنها جایگزین می کند.

URL نباید حاوی حرف فاصله باشند. به همین جهت رمزنگاری URL حرف فاصله را با علا مت “+” یا “%20” جایگزین می کند.

توابع رمزنگاری URL

در جاوااسکریپت و PHP توابعی وجود دارند که می توان از آنها برای رمزنگاری URL استفاده نمود.

در جاوا اسکریپت تابع encodeURI() برای رمزنگاری URL استفاده می شود.

در PHP تابع rawurlencode() این وظیفه را بر عهده دارد.

نکته:در جاوا اسکریپت حرف فاصله به “%20” تبدیل می شود.

جدول رمزنگاری ASCII

مرورگرها ورودی ها و آدرس های موجود در صفحه را به حالت استاندارد URL رمزنگاری می کنند.

در جدول زیر فهرست کاراکترهای دو مجموعه کاراکتر Windows-1252 و UTF-8 و کد معادل آنها در ASCII آمده است.

کاراکتر از Windows-1252 از UTF-8
space %20 %20
! %21 %21
%22 %22
# %23 %23
$ %24 %24
% %25 %25
& %26 %26
%27 %27
( %28 %28
) %29 %29
* %2A %2A
+ %2B %2B
, %2C %2C
%2D %2D
. %2E %2E
/ %2F %2F
0 %30 %30
1 %31 %31
2 %32 %32
3 %33 %33
4 %34 %34
5 %35 %35
6 %36 %36
7 %37 %37
8 %38 %38
9 %39 %39
: %3A %3A
; %3B %3B
< %3C %3C
= %3D %3D
> %3E %3E
? %3F %3F
@ %40 %40
A %41 %41
B %42 %42
C %43 %43
D %44 %44
E %45 %45
F %46 %46
G %47 %47
H %48 %48
I %49 %49
J %4A %4A
K %4B %4B
L %4C %4C
M %4D %4D
N %4E %4E
O %4F %4F
P %50 %50
Q %51 %51
R %52 %52
S %53 %53
T %54 %54
U %55 %55
V %56 %56
W %57 %57
X %58 %58
Y %59 %59
Z %5A %5A
[ %5B %5B
\ %5C %5C
] %5D %5D
^ %5E %5E
_ %5F %5F
` %60 %60
a %61 %61
b %62 %62
c %63 %63
d %64 %64
e %65 %65
f %66 %66
g %67 %67
h %68 %68
i %69 %69
j %6A %6A
k %6B %6B
l %6C %6C
m %6D %6D
n %6E %6E
o %6F %6F
p %70 %70
q %71 %71
r %72 %72
s %73 %73
t %74 %74
u %75 %75
v %76 %76
w %77 %77
x %78 %78
y %79 %79
z %7A %7A
{ %7B %7B
| %7C %7C
} %7D %7D
~ %7E %7E
%7F %7F
` %80 %E2%82%AC
 %81 %81
%82 %E2%80%9A
ƒ %83 %C6%92
%84 %E2%80%9E
%85 %E2%80%A6
%86 %E2%80%A0
%87 %E2%80%A1
ˆ %88 %CB%86
%89 %E2%80%B0
Š %8A %C5%A0
%8B %E2%80%B9
Π%8C %C5%92
 %8D %C5%8D
Ž %8E %C5%BD
 %8F %8F
 %90 %C2%90
%91 %E2%80%98
%92 %E2%80%99
%93 %E2%80%9C
%94 %E2%80%9D
%95 %E2%80%A2
%96 %E2%80%93
%97 %E2%80%94
˜ %98 %CB%9C
%99 %E2%84
š %9A %C5%A1
%9B %E2%80
œ %9C %C5%93
 %9D %9D
ž %9E %C5%BE
Ÿ %9F %C5%B8
%A0 %C2%A0
¡ %A1 %C2%A1
¢ %A2 %C2%A2
£ %A3 %C2%A3
¤ %A4 %C2%A4
¥ %A5 %C2%A5
¦ %A6 %C2%A6
§ %A7 %C2%A7
¨ %A8 %C2%A8
© %A9 %C2%A9
ª %AA %C2%AA
« %AB %C2%AB
¬ %AC %C2%AC
­ %AD %C2%AD
® %AE %C2%AE
¯ %AF %C2%AF
° %B0 %C2%B0
± %B1 %C2%B1
² %B2 %C2%B2
³ %B3 %C2%B3
´ %B4 %C2%B4
µ %B5 %C2%B5
%B6 %C2%B6
· %B7 %C2%B7
¸ %B8 %C2%B8
¹ %B9 %C2%B9
º %BA %C2%BA
» %BB %C2%BB
¼ %BC %C2%BC
½ %BD %C2%BD
¾ %BE %C2%BE
¿ %BF %C2%BF
À %C0 %C3%80
Á %C1 %C3%81
 %C2 %C3%82
à %C3 %C3%83
Ä %C4 %C3%84
Å %C5 %C3%85
Æ %C6 %C3%86
Ç %C7 %C3%87
È %C8 %C3%88
É %C9 %C3%89
Ê %CA %C3%8A
Ë %CB %C3%8B
Ì %CC %C3%8C
Í %CD %C3%8D
Î %CE %C3%8E
Ï %CF %C3%8F
Ð %D0 %C3%90
Ñ %D1 %C3%91
Ò %D2 %C3%92
Ó %D3 %C3%93
Ô %D4 %C3%94
Õ %D5 %C3%95
Ö %D6 %C3%96
× %D7 %C3%97
Ø %D8 %C3%98
Ù %D9 %C3%99
Ú %DA %C3%9A
Û %DB %C3%9B
Ü %DC %C3%9C
Ý %DD %C3%9D
Þ %DE %C3%9E
ß %DF %C3%9F
à %E0 %C3%A0
á %E1 %C3%A1
â %E2 %C3%A2
ã %E3 %C3%A3
ä %E4 %C3%A4
å %E5 %C3%A5
æ %E6 %C3%A6
ç %E7 %C3%A7
è %E8 %C3%A8
é %E9 %C3%A9
ê %EA %C3%AA
ë %EB %C3%AB
ì %EC %C3%AC
í %ED %C3%AD
î %EE %C3%AE
ï %EF %C3%AF
ð %F0 %C3%B0
ñ %F1 %C3%B1
ò %F2 %C3%B2
ó %F3 %C3%B3
ô %F4 %C3%B4
õ %F5 %C3%B5
ö %F6 %C3%B6
÷ %F7 %C3%B7
ø %F8 %C3%B8
ù %F9 %C3%B9
ú %FA %C3%BA
û %FB %C3%BB
ü %FC %C3%BC
ý %FD %C3%BD
þ %FE %C3%BE
ÿ %FF %C3%BF
ا %D8%A7
ب %D8%A8
پ %D9%BE
ت %D8%AA
ث %D8%AB
ج %D8%AC
چ %DA%86
ح %D8%AD
خ %D8%AE
د %D8%AF
ذ %D8%B0
ر %D8%B1
ز %D8%B2
ژ %DA%98
س %D8%B3
ش %D8%B4
ص %D8%B5
ض %D8%B6
ط %D8%B7
ظ %D8%B8
ع %D8%B9
غ %D8%BA
ف %D9%81
ق %D9%82
ک %DA%A9
گ %DA%AF
ل %D9%84
م %D9%85
ن %D9%86
و %D9%88
ه %D9%87
ی %DB%8C

کاراکترهای کنترلی اسکی از %00 تا %1F به صورت خاص برای کنترل دستگاه های سخت افزاری طراحی شده اند. این کدها داخل URL کار خاصی انجام نمی دهند.

در زیر فهرست کاراکترهای کنترلی آمده است.

کاراکتر ASCII توضیحات رمزنگاری URL
NUL کاراکتر به معنی پوچ %00
SOH شروع سربرگ %01
STX شروع متن %02
ETX انتهای متن %03
EOT پایان انتقال %04
ENQ پرس و جو %05
ACK تایید %06
BEL صدای زنگ %07
BS برگشت %08
HT برگه افقی %09
LF تغذیه خط %0A
VT برگه عمودی %0B
FF تغذیه فرم %0C
CR بازگشت محموله %0D
SO جابجایی به خارج %0E
SI جابجایی داخل %0F
DLE رها نمودن پیوند داده ها %10
DC1 کنترل دستگاه شماره 1 %11
DC2 کنترل دستگاه شماره 2 %12
DC3 کنترل دستگاه شماره 3 %13
DC4 کنترل دستگاه شماره 4 %14
NAK تأیید منفی %15
SYN همگام سازی %16
ETB پایان انتقال بسته %17
CAN لغو %18
EM پایان واسط %19
SUB جایگزین %1A
ESC رها کردن %1B
FS جدا کننده فایل %1C
GS جدا کننده گروه %1D
RS جدا کننده ثبت شده ها %1E
US جدا کننده واحد %1F

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *