تگ های HTML

مرجع تگهای HTML به ترتیب حروف الفبا

= جدید در HTML5

تگ توضیحات
<!–…–> یک کامنت را تعریف می کند.
<!DOCTYPE> نوع سند را تعریف می کند.
<a> یک پیوند تعریف می کند
<abbr> حروف اختصاری را تعریف می کند
<acronym> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از <abbr> استفاده کنید.
حروف اختصاری ابتدای کلمات یک عبارت را تعریف می کند.
<address> اطلاعات تماس نویسنده یا صاحب اثر را تعریف می کند
<applet> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از <embed> یا <object> استفاده کنید.
یک اپلت داخل صفحه تعریف می کند
<area> یک ناحیه داخل یک تصویر ناحیه بندی شده تعریف می کند
<article> یک مقاله یا نوشته تعریف می کند
<aside> یک ناحیه در کنار ناحیه اصلی صفحه تعریف می کند
<audio> یک محتوای صوتی تعریف می کند
<b> یک متن درشت تعریف می کند
<base> یک آدرس یا مسیر برای تمام آدرس های نسبی داخل صفحه تعریف می کند
<basefont> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید.
یک رنگ، فونت و اندازه پیشفرض برای تمام متون داخل صفحه تعریف می کند
<bdi> یک تکه از متن که از نظر جهت بندی با بقیه متن متفاوت است را از بقیه مجزا می کند
<bdo> جهت بندی متن را بازتعریف می نماید.
<big> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید.
یک متن درشت تعریف می کند
<blockquote> یک ناحیه که نقل قولی از منبع دیگر است تعریف می کند
<body> بدنه اصلی سند را تعریف می کند
<br> یک خط جدید در متن ایجاد می کند.
<button> یک دکمه قابل کلیک تعریف می کند
<canvas> برای ایجاد اشکال گرافیکی با استفاده از اسکریپت ها به کار می رود (معمولا جاوا اسکریپت)
<caption> یک عنوان برای جدول تعریف می کند
<center> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید.
یک متن وسط چین تعریف می کند
<cite> برای تعریف عنوان یک اثر به کار می رود
<code> برای تعریف یک قطعه کد کامپیوتری به کار می رود
<col> مشخصات هریک از ستون ها را داخل عنصر a <colgroup> تعیین می کند.
<colgroup> گروهی از یک یا چند ستون جدول به منظور تعیین مشخصات ستون ها تعریف می کند
<data> یک ارتباط میان محتوا و یک شناسه قابل تشخیص برای ماشین ایجاد می کند.
<datalist> یک فهرست از گزینه های از پیش تعریف شده برای عنصر input تعریف می کند.
<dd> یک توضیح/مقدار برای یک فهرست توضیحی تعریف می کند
<del> یک متنی که ظاهرا از صفحه حذف شده تعریف می کند
<details> توضیحات اضافه با قابلیت نمایش یا مخفی شدن توسط کاربر تعریف می کند
<dfn> یک جایگزین برای یک متن تعریف می کند.
<dialog> یک پنجره محاوره ای را تعریف می کند
<dir> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. بجای آن از <ul> استفاده کنید.
فهرستی از پوشه ها را تعریف می کند.
<div> یک بخش در صفحه تعریف می کند
<dl> یک فهرست توضیحی را تعریف می کند
<dt> یک عبارت/نام در یک فهرست توضیحی تعریف می کند
<em> یک متن تاکید شده تعریف می کند
<embed> یک محدوده برای قرار دادن برنامه های کاربردی غیر از HTML تعریف می کند.
<fieldset> عناصر مرتبط با هم در فرم را گروه بندی می کند
<figcaption> یک عنوان برای عنصر <figure> تعریف می کند
<figure> یک محدوده مستقل تعریف می کند
<font> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید.
رنگ، اندازه و فونت یک متن را تعریف می کند
<footer> یک پا نوشته برای صفحه یا بخشی از صفحه تعریف می کند
<form> یک فرم HTML برای دریافت اطلاعات از کاربر تعریف می کند
<frame> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
یک قاب در صفحه ایجاد می کند.
<frameset> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مجموعه ای از قابها در صفحه ایجاد می کند.
<h1> to <h6> یک تیتر در صفحه HTML تعریف می کند
<head> برای قرار دادن اطلاعاتی در خصوص صفحه به کار می رود
<header> یک سربرگ برای صفحه یا بخشی از صفحه تعریف می کند
<hr> برای تعریف تغییرات موضوعی در صفحه به کار می رود.
<html> برای تعریف پایه و اساس یک سند HTML به کار می رود
<i> برای تعریف قسمتی از متن که از نظر تلفظ یا کارایی متفاوت است به کار می رود
<iframe> یک قاب درون خطی تعریف می کند
<img> یک تصویر تعریف می کند
<input> یک عنصر دریافت ورودی از کاربر تعریف می کند
<ins> یک متن که ظاهرا به صفحه اضافه شده است را تعریف می کند
<kbd> برای تعریف ورودی صفحه کلید به کار می رود
<label> یک برچسب برای عنصر <input> تعریف می کند
<legend> یک عنوان برای عنصر <fieldset> تعریف می کند
<li> فهرستی از گزینه ها را تعریف می کند
<link> برای تعریف ارتباط میان سند HTML و یک فایل خارج از آن به کار می رود (معمولا برای ارتباط با فایل CSS)
<main> محتوای اصلی صفحه را تعریف می کند
<map> یک تصویر ناحیه بندی شده سمت کاربر تعریف می کند.
<mark> یک متن علامت دار/هایلایت شده تعریف می کند
<menu> منو/فهرستی از دستورات تعریف می کند
<menuitem> یک گزینه فرمان یا دستور که کاربر قادر به اجرای آن از طریق منو باز شو است تعریف می کند
<meta> اطلاعات توصیفی درخصوص سند HTML تعریف می کند
<meter> یک مقدار عددی اندازه گیری شده در محدوده مشخص تعریف می کند (یک درجه بندی)
<nav> پیوندهای مسیریابی در سایت را تعریف می کند
<noframes> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
یک متن جایگزین برای نمایش به کاربر درخصوص آنکه مرورگر frame را پشتیبانی نمی کند تعریف می کند
<noscript> یک محتوای جایگزین برای نمایش به کاربر در خصوص آنکه مرورگر اسکریپت های سمت کاربر را پشتیبانی نمی کند تعریف می کند
<object> یک شیء داخل صفحه تعریف می کند
<ol> یک فهرست شماره دار تعریف می کند
<optgroup> برای گروه بندی گزینه های داخل فهرست کشویی به کار می رود
<option> یک انتخاب داخل فهرست کشویی تعریف می کند
<output> برای نمایش نتیجه یک محاسبه به کار می رود
<p> یک پاراگراف تعریف می کند
<param> پارامتر یک شیء را تعریف می کند
<picture> برای تعریف تعدادی مرجع تصویر برای نمایش در حالات مختلف مرورگر به کار می رود.
<pre> یک متن قالب بندی شده تعریف می کند
<progress> برای نمایش روند پیشرفت یک فرآیند به کار می رود
<q> یک نقل قول کوتاه تعریف می کند
<rp> تعریف می کند که در صورتی که مرورگر نمایش سبک روبی را پشتیبانی نکرد چه چیزی نشان دهد
<rt> برای نمایش حرکات و علامات تلفظی به کار می رود.
<ruby> یک نوشته سبک روبی ایجاد می کند.
<s> متنی که در حال حاضر صحیح نیست را تعریف می کند
<samp> برای نمایش یک خروجی نمونه از کامپیوتر به کار می رود
<script> یک اسکریپت سمت کاربر تعریف می کند
<section> یک ناحیه درون سند تعریف می کند
<select> یک فهرست کشویی تعریف می کند
<small> یک متن کوچکتر از حالت معمول تعریف می کند
<source> برای تعریف فایل های رسانه ای برای عنصر media به کار می رود (<video> و <audio>)
<span> یک ناحیه درون سند ایجاد می کند.
<strike> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از <del> یا <s> استفاده کنید.
یک متن خط خورده ایجاد می کند
<strong> یک متن مهم تعریف می کند
<style> برای تعریف ویژگی های ظاهری عناصر داخل سند HTML به کار می رود
<sub> یک پانوشته تعریف می کند
<summary> یک تیتر قابل مشاهده برای عنصر <details> تعریف می کند
<sup> یک بالانوشت تعریف می کند
<svg> یک محدوده برای نمایش گرافیک SVG تعریف می کند
<table> یک جدول تعریف می کند
<tbody> بدنه جدول را گروه بندی می کند
<td> یک سلول داخل جدول تعریف می کند
<template> یک قالب تعریف می کند
<textarea> یک ورودی متن چند سطری تعریف می کند (ناحیه متنی)
<tfoot> پانوشته های جدول را گروه بندی می کند
<th> یک سلول عنوان در جدول تعریف می کند
<thead> عناوین جدول را گروه بندی می کند
<time> یک تاریخ/زمان تعریف می کند
<title> یک عنوان برای سند تعریف می کند
<tr> یک سطر برای جدول تعریف می کند
<track> فایلهای متنی برای عناصر چند رسانه ای تعریف می کند (<video> و <audio>)
<tt> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید.
یک متن شبیه به تایپ ماشین تحریر تعریف می کند
<u> یک متن که از نظر ماهیتی یا ظاهری با بقیه تفاوت دارد را تعریف می کند
<ul> یک فهرست بدون شماره تعریف می کند
<var> برای تعریف یک متغیر به کار می رود.
<video> یک فیلم یا ویدئو تعریف می کند
<wbr> یک مکان در نوشته برای ایجاد خط جدید در موقع لازم تعریف می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *